simHM 12 P

Pro

Pistola termoencoladora profesional